TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 – HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA

17.12.2014

1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

1.1.    TARKOITUS

Riihimäen Ratsastajat ry:n tarkoituksena on lajin harrastustoiminnan ja ratsastusurheilun edistäminen Riihimäellä ja sen lähiympäristössä niin, että mahdollisimman monella nuorella ja aikuisella on tilaisuus saada ratsastuksesta iloa harrastuksena, kuntoliikuntana, seuratoimintana ja urheiluna sekä harraste- että kilpatasolla. Samalla edistetään hevosten yleistä hyvinvointia, hoitoa ja kohtelua sekä ratsastuksen arvostusta liikuntamuotona.

1.2.     YLEISET PÄÄMÄÄRÄT

1.2.1. Ratsastuksen merkityksen ja yleisen arvostuksen vahvistaminen yhteiskunnassa tuomalla esiin lajin kasvatuksellisuus, luonnonläheisyys, soveltuvuus eri ikäryhmille sekä vastuuntuntoa kehittävä vaikutus etenkin nuorille ratsastuksen harrastajille.         

1.2.2. Laajalla jäsenpohjalla saavuttaa SRL:n kilpailutasot 2-4 (ent. alue- ja kansallinen kilpailutaso).

1.2.3. Hyvätasoisten kilpailuiden järjestäminen Riihimäellä edistäen samalla ratsastuksen sääntötuntemusta ja hevosten hyvinvointia.

1.2.4.  Jatkaa sekä kehittää järjestelmällistä koulutus-, luento- ja valmennustoimintaa seuran jäsenille ja muille lajista kiinnostuneille. Osa koulutuksista toteutetaan jatkossakin yhdessä Suomen Ratsastajainliiton Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) kanssa.

1.2.5. Eri lajien kilpailuedellytysten ja harrastemahdollisuuksien ylläpitäminen sekä turvallisten ratsastusalueiden kehittäminen.

1.2.6. Seuran taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen.

1.2.7. Hevosmiestaitojen edistäminen, huomion kiinnittäminen ratsastajien asiallisiin ja turvallisiin varusteisiin, hevosten hyvinvointiin sekä turvalliseen ja toimivaan ratsastusympäristöön.

1.2.8. Riihimäen Ratsastajat ry:n arvostuksen ylläpito ja kohottaminen niin Riihimäellä ja kaupungin lähiympäristössä kuin valtakunnallisella tasolla.

1.2.9. Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen hevosalan järjestöjen, urheiluseurojen, Riihimäen kaupungin ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa.

1.3.     PÄÄTAVOITTEET VUONNA 2015

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) pääteema vuonna 2015 on Valmentaudu tavoitteellisesti.                   

1.3.1. SRL, alueet ja seurat panostavat ratsastuksessa yhä kasvavan harrastajaryhmän palvelutarjonnan jatkuvaan kehittämiseen. Haasteena on saada entistä laajempi osuus lajin harrastajakunnasta mukaan ratsastusseuroihin ja niiden järjestäytyneeseen toimintaan. Tässä seurojen yhteistyöllä alueen tallien ja ratsastuskoulujen kanssa on merkittävä rooli. 

Osallistutaan jatkossakin Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallisiin tapahtumiin sekä liiton toimintaan hallinto- ja asiantuntijaelimissä. Jatketaan myös aktiivista osallistumista Etelä-Suomen Ratsastusjaoston aluetoimintaan.

1.3.2. Seura panostaa raviradan alueella Riihimäen Raviseura ry:n kanssa pitkään jatkuneen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseen uusin toimintamuodoin.

1.3.3. Toteutetaan Ri-Ra 80 vuotta projekti ”2020-luvun ratsastusseura”.

1.3.4. Seuran kehittämiseen otetaan avuksi VALO:n Oman seuran analyysi, joka on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta. Oman seuran analyysi -työkalu on tapa käynnistää seurassa keskustelu seuran nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Tuloksien analysoinnissa auttavat SRL:n ratsastuksen seurakehittäjät.

1.3.5. Kasvatetaan seuran jäsenmäärää mm. tarjoamalla ratsastuksen harrastajille erilaisia luentoja ja koulutusta, osallistumalla lajin tunnetuksi tekemiseksi erilaisiin yleisötapahtumiin, laajennetaan yhteistyötä lähialueen tallien kanssa sekä järjestetään yhdessä tallien kanssa harrastajatason ratsastajien kilpailuja ja kilpailuharjoituksia.

1.3.6. Pyritään tarjoamaan keppihevoskisoilla yhteisöllisyyttä ja liikuntaharrastusta vähävaraisille lapsille. Tämä projekti mukailee liiton vastaavaa hanketta.

1.3.7. Osallistutaan aktiivisesti Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen järjestämiin lajiamme koskeviin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

1.3.8. Koulutetaan uusia toimihenkilöitä ja ylläpidetään jo olemassa olevien toimihenkilöiden ammattitaitoa osallistumalla aktiivisesti Etelä-Suomen Ratsastusjaoston, Suomen Ratsastajainliiton, Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n sekä Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO:n kursseille.

Järjestetään omien ja ulkopuolisten valmentajien avulla jäsenille tavoitteellista valmennusta, sekä parannetaan eri lajien kilpailu- ja harrastusmahdollisuuksia.

1.3.9. Korostetaan päätöksentekijöille ratsastuksen merkitystä sosiaaliliikunnallisena harrastus-muotona, ja jatketaan aktiivista mukana oloa valtakunnallisissa hevoshankkeissa hevosten hyvinvoinnin ja lajin yleisen turvallisuuden parantamiseksi, esim. Hippoliksen kautta.

2. HARRASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena on lisätä harrastajien vastuuntuntoa ja hevosmiestaitoja. Tiivistetään seuran ja alueen ratsastuskoulujen välistä yhteistyötä nuorisotyön ja aikuisharrastuksen kehittämisessä.  Yhdessä Raviseuran kanssa tuodaan hevosia ja molempia lajeja tutuiksi suurelle yleisölle hevosväen yhteisillä tapahtumilla.  

2.1. Koulutusten, luentojen sekä tutustumisretkien järjestäminen hevostapahtumiin, muihin ratsastuskeskuksiin ja –kilpailuihin luo pohjan kaiken ikäisten harrastustoiminnan eteenpäin viemiselle. Tarjoamme positiivista Me-henkeä jäsenille myös lajin ulkopuolisella yhteistoiminnalla. Tätä varten kootaan nuoriso- ja harrastuspuolelle seurassa oma vetäjäryhmä.

2.2. Aktivoidaan nuoria ja heidän vanhempiaan osallistumaan ratsastukseen ja seuratoimintaan koko perheen yhteisenä harrastuksena.

2.3. Painotetaan monipuolisen liikunnan merkitystä mm. liiton kampanjan kautta. Nuorten monipuolisen liikunnan harrastaminen tukee kehitystä tasapainoiseksi ja terveeksi aikuiseksi.

3. KILPAILUTOIMINTA

Ri-Ra:n kilpailutoiminnassa noudatetaan kaikilla tasoilla SRL:n kilpailujärjestelmän sääntöjä sekä ohjeita, jotka edellyttävät kaikilta 1-tason kilpailuihin osallistuvilta jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä sekä toimihenkilöiltä tarvittavia ja voimassa olevia lisenssejä. Stewardtoimintaa jatketaan jo 1-tason kilpailuista lähtien. Kilpailutoiminnan kehittämiseksi kootaan jäsenistöstä omat jaostot este-, koulu- ja pikkulajien ratsastajille.

3.1. Kilpailut ovat seuratoiminnan suurimpia tapahtumia ja niiden avulla taataan taloudelliset resurssit seuran koko toiminnalle. Pyritään löytämään seuralle uusia yhteistyökumppaneita, jotta taataan jatkossakin korkeatasoisten kilpailuiden järjestäminen.

3.2. Seura keskittää voimavaransa Raviradalla järjestettäviin kilpailuihin. Niissä myös koulutetaan seuralle uusia toimihenkilöitä, jotka seuran kilpailukaluston tavoin ovat tarvittaessa kaikkien seuran tallien käytettävissä. Raviseuralta varataan raviradan vuokrasopimuksen sallima maksimimäärä kisapäiviä, joista 5-10 pyritään toteuttamaan.

3.3. Seuran omilta kilpailijoilta edellytetään riittävää sääntötuntemusta sekä hyviä käytöstapoja. Tasolta 2 (ent. aluetaso) alkaen on kilpailuluvan saamisen edellytyksenä osallistuminen seuran ja/tai alueen järjestämään sääntökoulutukseen vähintään 3 vuoden välein.

Tarvittaessa tätä varten järjestetään sääntö- ja kilpailujenjärjestämiskoulutusta. Lisäksi tuetaan seuran jäsenten osallistumista liiton ja alueen järjestämiin koulutuksiin.

3.4. Ylläpidetään ja tarvittaessa lisätään korkeatasoista harjoitus- ja kilpailukalustoa, sekä huolletaan jäsenistön käytössä olevien Raviradan ratsastuskenttien ja muun kaluston kuntoa.

4. HALLINTO

Riihimäen Ratsastajat ry kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon. Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kevät- ja syyskokous. Varsinaisten kokousten päätökset toteuttaa ja sääntöjen määräämissä puitteissa toimintaa johtaa syyskokouksen 2014 valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä, hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

4.1. Hallitus perustaa ja valitsee tarvittavat jaostot ja toimikunnat, sekä päättää niiden tehtävät.

4.2. Vuosikokous toimii keskustelufoorumina, jonka avulla seuran jäsenet voivat aktiivisesti vaikuttaa seuran toimintaan.

5.  TIEDOTUS

Sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta vastaa seuran hallitus ja sen nimeämä tiedottaja. Paikallisista tapahtumista tiedotetaan pääsääntöisesti seuran nettisivuilla, sekä myös sähköisellä jäsenkirjeellä ja paikallislehdissä. Valtakunnallisesti tiedottamisesta vastaa Suomen Ratsastajainliiton Hippos -lehti, joka tulee jäsenetuna seuran seniori- ja juniorijäsenille, sekä HevosUrheilu -lehti. Seuran sisäisessä tiedotuksessa hyödynnetään sosiaalista mediaa (Facebook yms).

5.1. Seuran virallisena tiedotuskanavana käytetään seuran virallisia nettisivuja.

5.2.  Sähköinen tiedote lähetetään jäsenille jäsenrekisterin mukaisiin s-postiosoitteisiin aina tarvittaessa, 6-10 kertaa vuodessa laaditaan sähköposteihin toimitettava sähköinen jäsenkirje. Tiedotteiden laatimisesta vastaa hallituksen nimeämä tiedottaja.   

5.3. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa hallituksen nimeämä tiedottaja. Seuran päätapahtumiin kutsutaan toimittajia, jotta julkinen sana saisi oikean sekä positiivisen kuvan ratsastuksesta.

6.  TALOUS

6.1. Pääasiallinen tulonlähde on omatoiminen varainhankinta, joka suurelta osin muodostuu seuran kilpailutoiminnasta.

6.2. Seuran jäsenmaksut noudattavat SRL:n jäsenmaksujen mukaista tasoa. Hallitus esittää jäsenmaksuiksi 2015 seuraavaa: varsinaisten jäsenten osalta seniorit 60 (58) € ja juniorit 50 (48) €, perhejäsenet seniorit 40 (38) € ja juniorit 30 (28) € sekä kannatusjäsenet 50 (58) €.

6.3. Seuran varsinaisten ja perhejäsenten jäsenmaksu sisältää SRL:n urheiluvakuutuksen.

6.4. Raviradan keskellä sijaitsevan verryttelykentän pohja tarvii uuden pintakerroksen. Lisäksi

seuran käytössä olevan tuomaritornin ja kilpailukentän aitojen peruskorjauksia pyritään kaudella 2015 viemään eteenpäin. 

Riihimäellä 3.12.2014

RIIHIMÄEN RATSASTAJAT RY, HALLITUS      

 

Alustava  2015 tapahtumakalenteri

6.1.                        ESRA ja Ri-Ra Sääntökoulutus                    RTV, Mattilantie 1

1.2.                        ESRA ja Ri-Ra Sääntökoulutus                    RTV, Mattilantie 1

7.2.                        ESRA Superlauantai -koulutuspaketti            Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi

8.2.                        bussiretki Apassionataan                            Hki                 (jos on tulijoita)

28.2.-1.3.                ESRA ja Ri-Ra Kilpailujärjestäjäkoulutus       RTV, Mattilantie 1

xxxx                      Kevätkokous

xxxx                       Siivoustalkoot ravirata

xxxx                       1-taso (seura) este                                      Ravirata

14.5. to                3-taso (kansallinen) este                              Ravirata         

xxxx                       1-taso (seura) este                                      Ravirata         

xxxx                      1-taso (seura) koulu                                     Ravirata

xxxx                       1-taso (seura) este + Nouse ratsaille             Ravirata

xxxx                      Yhteinen liikunta-/kuntoilu-/virkistyspäivä, esim. ulkoillen tai keilaillen

xxxx                       Syyskokous

 

- kepparitapahtumia raviradalle ilman varsinaisia hevoskisoja, idea työn alla, ajankohdat auki

- kesäpäivän vietto heinä-elokuulle jos sille on ns. kysyntää