TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 – HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA

9.12.2016

1. TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

1.1.    TARKOITUS

Riihimäen Ratsastajat ry:n tarkoituksena on lajin harrastustoiminnan ja ratsastusurheilun edistäminen Riihimäellä ja sen lähiympäristössä niin, että mahdollisimman monella lapsella, nuorella ja aikuisella on tilaisuus saada ratsastuksesta iloa harrastuksena, kuntoliikuntana, seuratoimintana ja urheiluna sekä harraste- että kilpailutasolla. Samalla edistetään hevosten yleistä hyvinvointia, hoitoa ja kohtelua, sekä ratsastuksen arvostusta kasvavana liikuntamuotona.

1.2.     YLEISET PÄÄMÄÄRÄT

1.2.1 Ratsastuksen merkityksen ja yleisen arvostuksen vahvistaminen yhteiskunnassa tuomalla esiin lajin kasvatuksellisuus, luonnonläheisyys, soveltuvuus eri ikäryhmille sekä vastuuntuntoa kehittävä vaikutus etenkin nuorille ratsastuksen harrastajille. SRL:n Reilu Peli, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä arvoja.        

1.2.2. Laajalla jäsenpohjalla saavuttaa kilpailuissa SRL:n tasot 2-4.

1.2.3. Hyvätasoisten kilpailuiden järjestäminen Riihimäellä edistäen samalla ratsastuksen sääntötuntemusta ja hevosten hyvinvointia.

1.2.4. Jatkaa sekä kehittää järjestelmällistä koulutus-, luento- ja valmennustoimintaa seuran jäsenille ja muille lajista kiinnostuneille. Osa koulutuksista toteutetaan yhdessä Suomen Ratsastajainliiton Etelä-Suomen Ratsastusjaoston (ESRA) kanssa.

1.2.5. Eri lajien kilpailuedellytysten ja harrastemahdollisuuksien ylläpitäminen sekä turvallisten ratsastusalueiden kehittäminen.

1.2.6. Seuran taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen myös jatkossa.

1.2.7. Hevosmiestaitojen edistäminen, huomion kiinnittäminen ratsastajien asiallisiin ja turvallisiin varusteisiin, hevosten hyvinvointiin sekä turvalliseen ja toimivaan ratsastusympäristöön.

1.2.8. Riihimäen Ratsastajat ry:n arvostuksen ylläpito ja kohottaminen niin Riihimäellä ja kaupungin lähiympäristössä kuin valtakunnallisella tasolla.

1.2.9. Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen hevosalan järjestöjen, urheiluseurojen, Riihimäen kaupungin ja muiden mahdollisten sidosryhmien kanssa.

1.3.     PÄÄTAVOITTEET VUONNA 2017

Suomen Ratsastajainliiton (SRL) pääteema vuonna 2017 on Suomi 100 -juhlavuoden mukaisesti Mahdollisuuksien hevonen. Seura osallistuu tähän teemaan mm. Kunnianosoitus Suomenhevoselle –juhlakollaasilla ja 1-tason kilpailusarjalla Suomenhevosille.                     

1.3.1. SRL, alueet ja seurat panostavat ratsastuksessa harrastajaryhmän palvelutarjonnan jatkuvaan kehittämiseen. Haasteena on saada entistä laajempi osuus lajin harrastajakunnasta mukaan ratsastusseuroihin ja niiden järjestäytyneeseen toimintaan. Tässä seurojen yhteistyöllä alueen tallien ja ratsastuskoulujen kanssa on merkittävä rooli. 

Osallistutaan jatkossakin Suomen Ratsastajainliiton valtakunnallisiin tapahtumiin sekä liiton toimintaan hallinto- ja asiantuntijaelimissä. Jatketaan myös aktiivista osallistumista Etelä-Suomen Ratsastusjaoston aluetoimintaan.

1.3.2. Seura panostaa raviradan alueeseen yhdessä Riihimäen Raviseura ry:n kanssa toimintaa kehittämällä ja osallistumalla yhdessä Mahdollisuuksien hevonen –juhlavuoden tapahtumiin. 

1.3.3. Kasvatetaan seuran jäsenmäärää mm. tarjoamalla ratsastuksen harrastajille erilaisia luentoja ja koulutusta, osallistumalla lajin tunnetuksi tekemiseksi erilaisiin yleisötapahtumiin, laajennetaan yhteistyötä lähialueen tallien kanssa sekä järjestetään yhdessä tallien kanssa harrastajatason ratsastajien kilpailuja ja kilpailuharjoituksia.

1.3.4. Pyritään tarjoamaan keppihevoskisoilla yhteisöllisyyttä ja liikuntaharrastusta mm. vähävaraisille lapsille.

1.3.5. Osallistutaan aktiivisesti Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen järjestämiin lajiamme koskeviin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

1.3.6. Koulutetaan uusia toimihenkilöitä ja ylläpidetään jo olemassa olevien toimihenkilöiden ammattitaitoa osallistumalla aktiivisesti Etelä-Suomen Ratsastusjaoston, Suomen Ratsastajainliiton, Kansainvälisen Ratsastajainliiton FEI:n sekä Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio VALO:n kursseille.

Järjestetään omien ja ulkopuolisten valmentajien avulla jäsenille tavoitteellista valmennusta, sekä parannetaan eri lajien kilpailu- ja harrastusmahdollisuuksia.

1.3.7. Korostetaan päätöksentekijöille ratsastuksen merkitystä sosiaaliliikunnallisena harrastusmuotona, ja jatketaan aktiivista mukana oloa valtakunnallisissa hevoshankkeissa hevosten hyvinvoinnin ja lajin yleisen turvallisuuden parantamiseksi.  

2. HARRASTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Tavoitteena on lisätä harrastajien vastuuntuntoa ja hevosmiestaitoja sekä tuoda esille liiton Reilu Peli –Yhtä Jälkaa projektia. Tiivistetään seuran ja alueen ratsastuskoulujen välistä yhteistyötä nuorisotyön ja aikuisharrastuksen kehittämisessä. Yhdessä Raviseuran kanssa tuodaan hevosia ja molempia lajeja laajemmin tutuiksi suurelle yleisölle hevosväen yhteisillä tapahtumilla.  

2.1. Koulutusten, luentojen sekä tutustumisretkien järjestäminen hevostapahtumiin, muihin ratsastuskeskuksiin ja –kilpailuihin luo pohjan kaiken ikäisten harrastustoiminnan eteenpäin viemiselle. Tarjoamme positiivista Me-henkeä jäsenille myös lajin ulkopuolisella yhteistoiminnalla.

2.2. Aktivoidaan nuoria ja heidän vanhempiaan osallistumaan ratsastukseen ja seuratoimintaan koko perheen yhteisenä harrastuksena.

2.3. Painotetaan monipuolisen liikunnan merkitystä mm. liiton kampanjan kautta. Fyysinen hyvinvointi ja nuorten monipuolisen liikunnan harrastaminen tukee kehitystä tasapainoiseksi ja terveeksi aikuiseksi.

3. KILPAILUTOIMINTA

Ri-Ra:n kilpailutoiminnassa noudatetaan kaikilla tasoilla SRL:n kilpailujärjestelmän sääntöjä sekä ohjeita, jotka edellyttävät kaikilta 1-tason kilpailuihin osallistuvilta jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä sekä toimihenkilöiltä tarvittavia ja voimassa olevia lisenssejä. Stewardtoimintaa jatketaan ja kehitetään jo 1-tason kilpailuista lähtien. 1-tason kisoihin tuodaan mukaan Reilu Peli –luokkia.

3.1. Kilpailut ovat seuratoiminnan suurimpia tapahtumia ja niiden avulla taataan taloudelliset resurssit seuran koko toiminnalle. Pyritään löytämään seuralle uusia yhteistyökumppaneita, jotta jatkossakin voimme taata korkeatasoisten kilpailuiden järjestämisen Riihimäellä.

3.2. Seura keskittää jatkossakin voimavaroja Raviradalla järjestettäviin kilpailuihin. Niissä myös koulutetaan seuralle uusia toimihenkilöitä, jotka seuran kilpailukaluston tavoin ovat tarvittaessa kaikkien seuran tallien käytettävissä. Raviseuralta varataan raviradan vuokrasopimuksen sallima maksimimäärä 15 kisapäivää, joista 10-15 pyritään toteuttamaan.

3.3. Seuran omilta kilpailijoilta edellytetään riittävää sääntötuntemusta sekä hyviä käytöstapoja. Tasolta 2 alkaen on kilpailuluvan saamisen edellytyksenä osallistuminen seuran ja/tai alueen järjestämään sääntökoulutukseen vähintään 3 vuoden välein.

Tarvittaessa tätä varten järjestetään sääntö- ja kilpailujenjärjestämiskoulutusta. Lisäksi tuetaan seuran jäsenten osallistumista liiton ja alueen järjestämiin koulutuksiin.

3.4. Ylläpidetään ja tarvittaessa lisätään korkeatasoista harjoitus- ja kilpailukalustoa, sekä huolletaan jäsenistön käytössä olevien Raviradan ratsastuskenttien ja muun kaluston kuntoa.

4. HALLINTO

Riihimäen Ratsastajat ry kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon. Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen varsinainen kevät- ja syyskokous. Varsinaisten kokousten päätökset toteuttaa ja sääntöjen määräämissä puitteissa toimintaa johtaa syyskokouksen 2016 valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä, hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

4.1. Hallitus perustaa ja valitsee tarvittavat jaostot ja toimikunnat, sekä päättää niiden tehtävät.

4.2. Vuosikokous toimii keskustelufoorumina, jonka avulla seuran jäsenet voivat aktiivisesti vaikuttaa seuran toimintaan.

5.  TIEDOTUS

Sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta vastaa seuran hallitus ja sen nimeämä tiedottaja. Paikallisista tapahtumista tiedotetaan mm. seuran nettisivuilla ja some-liitännäisessä, sekä sähköisellä jäsenkirjeellä ja paikallislehdissä. Valtakunnallisesti tiedottamisesta vastaa Suomen Ratsastajainliiton Hippos -lehti, joka tulee jäsenetuna seuran seniori- ja juniorijäsenille, sekä HevosUrheilu -lehti. Seuran sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa.  

5.1. Seuran virallisena tiedotuskanavana käytetään seuran virallisia nettisivuja.

5.2. Sähköinen tiedote lähetetään jäsenille jäsenrekisterin mukaisiin s-postiosoitteisiin aina tarvittaessa, 6-10 kertaa vuodessa laaditaan sähköposteihin toimitettava sähköinen jäsenkirje. Tiedotteiden laatimisesta vastaa hallituksen nimeämä tiedottaja.   

5.3. Ulkoisesta tiedottamisesta vastaa hallituksen nimeämä tiedottaja. Seuran päätapahtumiin kutsutaan myös toimittajia.

6.  TALOUS

6.1. Pääasiallinen tulonlähde on omatoiminen varainhankinta, joka suurelta osin muodostuu seuran kilpailutoiminnasta.

6.2. Seuran jäsenmaksut noudattavat SRL:n jäsenmaksujen mukaista tasoa. Hallitus esittää 2017 jäsenmaksuista seuraavaa: varsinaisten jäsenten osalta seniorit 62 € ja juniorit 50 €, perhejäsenet seniorit 40 € ja juniorit 30 € sekä kannatusjäsenet 50€.

6.3. Seuran varsinaisten ja perhejäsenten jäsenmaksu sisältää SRL:n urheiluvakuutuksen.

6.4. Raviradan keskellä sijaitsevan verryttelykentän pohja tarvitsee uuden pintakerroksen. Lisäksi kenttien, erityisesti kilpailukentän, aitojen peruskorjauksia pyritään myös viemään eteenpäin. 

 

Riihimäellä 4.12.2016

RIIHIMÄEN RATSASTAJAT RY, HALLITUS      

 

Alustava  2017 tapahtumakalenteri

su 22.1.                  ESRA ja Ri-Ra Sääntökoulutus                    RTV, Mattilantie 1

su 12.2.                  ESRA ja Ri-Ra Sääntökoulutus                    RTV, Mattilantie 1

la-su 4.-5.3.            ESRA/ Ri-Ra kilpailutoiminnan koulutuksia   RTV, Mattilantie 1

(Kilpailujärjestäjä- ja turvallisuuspäällikkökoulutus, sekä Estetuomareiden, -stewardien ja ratamestarien lisenssikoulutus)

su 12.3.                  ESRA ja Ri-Ra Sääntökoulutus                    RTV, Mattilantie 1

Hallikausi keväällä

xxxx                       1-taso             koulu                                   

xxxx                       1-taso             este                                    

xxxx                      1-taso             este                                    

xxxx                      Kevätkokous

 

xxxx                       Siivoustalkoot ravirata          

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

to 25.5.                 3-taso             este                                      Ravirata         

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

la xxxx                  1-taso             koulu                                    Ravirata

su xxxx                 1-taso             valjakko koulu + tarkkuus      Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

xxxx                      1-taso             koulu                                    Ravirata

xxxx                      1-taso             valjakko koulu + tarkkuus      Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata         

xxxx                      1-taso             este + Nouse ratsaille            Ravirata

xxxx                      1-taso             este                                     Ravirata

 

xxxx                      jäsenistön yhteinen retki johonkin hevostapahtumaan tai –kilpailuun

xxxx                      kesäpäivän vietto heinä-elokuulle

xxxx                      Yhteinen liikunta-/kuntoilu-/virkistyspäivä, esim. ulkoillen tai keilaillen

xxxx                      ns. Hubertus-ratsastus

xxxx                       Syyskokous

  • kepparitapahtumia raviradalle ilman varsinaisia hevoskisoja, mahdollisesti yhdessä Raviseuran kanssa, idea työn alla, ajankohdat auki
  • ”pikkukisoja” ja rataharjoituksia lähialueen talleille mahdollisuuksien mukaan
  • eläinlääkäriluento
  • valmennustapahtumia / harjoittelumahdollisuuksia raviradan kisakalustolla joka toinen ti  
  • maastotaitoratsastus kilpailut 

 

RAVIPÄIVÄT 2017

la 13.5.

su 18.6.

to 6.7.

ma 17.7.

su 30.7.

su 13.8.

 

LISÄKSI SEURAN TOIMINNASSA ON HUOMIOITAVA VIELÄ MUUT LÄHIALUEILLA PIDETTÄVÄT JUHLAVUODEN HEVOSTAPAHTUMAT, KUTEN LIITON MAHDOLLISUUKSIEN HEVONEN TAPAHTUMA KAIVARISSA 21.-22.5.